Temora vai-kuka-se-nyt-oli

Rego


at the age of two years

at the age of nine months

at the age of eight months, photos Eve

 

at the age of five months, photos Anne Moilanen


 photos Julie Seaton